SERVEIS

L'equipament tècnic del seu inmoble o negoci és molt important. Mitjançant l'ús acertat de la tècnica apropiada podrà estalviar diners i, a la vegada, sentir-se segur.
A la nostra empresa apostem per un ús de l'energia responsable i econòmic, és per aquest motiu que ens hem especialitzat en l'aprofitament d'energies alternatives aconseguint així a mitjà i llarg termini grans estalvis en el consum d'energia de la seva vivenda o negoci.
A continuació, trobarà la informació més detallada sobre totes les feines que realitzem. Si ho desitja, truquins sense cap compromís al telèon 666581194 i l'assessorament ampliament.

Colaboració amb enginyeries per als muntages de les seves instal·lacions
En la nostra empresa tenim una llarga experiència en col·laboracions per a realitzar tot tipus de muntatges per a enginyeries i empreses oferint un servei sense competència ja que ens encarreguem (si vostè o desitja) de tot el que faci falta per a realitzar el muntatge de la seva instal·lació. 


Realitzem tot tipus d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió ja sigui en vivendes, negocis o naus industrials. Amb la recent complexitat de les instal.lacions tècniques, el consumidor privat, així com el professional depèn cada vegada més del coneixement i la creativitat del instal.lador elèctric. Actualment, el instal.lador elèctric és més que un tècnic especialitzat. És un assessor capaç d'explicar al client les possibilitats i els avantatges de les noves tecnologies. Treballs que realitzem: Instal.lacions i reformes elèctriques de naus industrials, oficines, locals, habitatges. Contractes de manteniment complint la normativa vigent. Realitzacions d'informes i certificacions de legalització d'instal.lacions. Escomeses. Il.luminació.
En l'actualitat l'aigua és un be imprescindible i limitat, saber quina és la millor instal·lació per a la seva llar o negoci és imprescindible per a poder estalviar i tenir el confort que vosté desitja. Treballs que realitzem: Fem tot tipus d'instal.lacions d'abastiment d'aigua potable i evacuació d'aigues residuals. Instal.lació i manteniment de calentadors. Instal.lació i manteniment de grups de pressió domèstics i industrials. Reformes en vivendes, locals comercials i indústria (banys, cuines, canonades, ...). Venda i instal.lació d'aparells sanitaris i griferia. Legalitzacions.
En l'actualitat disposar d'una bona calefacció s'ha convertit en un be indispensable per a tots, però a la vegada s'ha convertit en una de les depeses més grans dels pressupostos familiars i dels negocis, per això saber totes les opcions existents i poder valorar quin és el sistema més adient per a vostè és el nostre objectiu. En l'actualitat hi ha multitud de sistemes de calefacció, tots són bons però no tots serveixen per a les mateixes condicions ni per als mateixos llocs. Saber triar bé quina és la calefacció que més li convé li pot suposar un estalvi enèrgetic en un futur no molt llunyà. Treballs que realitzem: Realitzem instal.lacions individuals o centralitzades amb calderes de gas natural, gasoil, gas propà o biomassa per a calefacció amb radiadors o terra radiant i per a la producció d'aigua calenta sanitària. Les instal.lacions les fem tan en obra nova com en reformes. En cada cas valorem totes les opcions disponibles per a què el client obtingui la major satisfacció en confort i preu. Realitzem el manteniment de la seva calefacció.
L'ernergia renovable és aquella que s'obté de fonts naturals virtualment inesgotables, ja sigui per la inmensa quantitat d'energia que contenen o per que són capaces de regenerar-se per medis naturals. Saber com aprofitar aquestes energies per a la seu consum propi pot suposar un gran estalvi en la seva factura ja sigui en l'electricitat, el gas, el gas-oil o qualsevol de les matèries primes que vosté utilitzi. En la nostra empresa creïem que el camí a seguir en els propers anys és el del estalvi enèrgetic i el de l'aprofitament d'aquest tipus d'energies, per això estem especialitzats en varies d'aquestes energies i estem treballant diariàment per poder oferir-li cada dia mès opcions per a vostè. Dins d'aquestes energies hi trobem: · Hidroelèctrica · Eòlica · Solar Fotovoltaica · Solar Tèrmica · Geotermia · Biomassa Energia solar fotovoltaica L'energia solar és sens dubte el futur energètic del nostre món. És una energia renovable i neta a més de gratuïta, de la qual en podem gaudir a qualsevol lloc. L'energia solar fotovoltaica és una energia que ens permet produir electricitat allí on instal·lem els panells fotovoltaics poden així produïr la nostra pròpia elèctricitat o vendre l'electricitat que generem per tal d'obtenir una rendibilitat o benefici. Com funciona? L'aprofitament de l'energia Solar Fotovoltaica és realitza a través de la transformació directa e inmediata de la radiació procedent del Sol, en energia elèctrica, mitjançant "l'efecte fotovoltaic". Aquesta transformació es durà a terme en les anomenades "cèl·lules solars" que estan fabricades amb material semiconductor, en la seva majoria silici. Quan la llum del Sol incideix sobre una cèl·lula, els fotons transmeten la seva energia als electrons del material semiconductor que salten al exterior generant així una corrent elèctrica capaç de circular per un circuït extern. Un sistema conectat a la red elèctrica necessita d'un punt de conexió amb la capacitat per a admetre l'energia produïda per la instal·lació fotovoltaica, definit per la companyia elèctrica de la zona. L'energia que genera el camp fotovoltaïc és de corrent continua i no pot ser evaquada directament a la red de distribució. Per això és necessàri convertir aquesta energia a corrent alterna de la mateixa tensió i freqüència que la red. Aquesta conversió la realitzem mitjançant un ondulador o inversor. Compra de l'energia generada L'energia generada per el camp i transformada posteriorment a corrent alterna per el inversor es medeix amb el seu corresponent comptador de sortida, homologat per la companyia elèctrica, i mitjançant el qual, la companyia elèctrica comprarà l'energia segons defineix el R.D. 1578/2008 que fixe una prima durant els proxims 25 anys. D'aquesta manera, una instal·lació fotovoltaica conectada a la red elèctrica es planteja com una inversió segura, fiable, neta, de fàcil instal·lació i amb un baix manteniment. El consum d'electricitat del propietari és independent de l'energia generada pels panells fotovoltaïcs. L'usuari compra l'electricitat que consumeix a la distribuidora al preu establert i factura els kilowats generats a un preu superior tal i com estableix el real decret. Col·laboració amb enginyeries per als seus muntatges A instal·lacions Albert Fitó realitzem la construcció de totes les parts de les quals consta una instal·lació fotovoltaica, tant de la part d'estructura, com de la part d'electricitat podent així oferir un servei sense competència per a qualsevol ingenyeria o empresa que necessiti realitzar el muntatge d'aquest tipus d'instal·lacións. Després de moltes col·laboracions amb varies empreses podem assegurar que vostè ens pot confiar qualsevol instal·lació que vulgui realitzar i nosaltres li durem a terme l'obra amb uns resultats i uns acabats excel·lents. Energia solar Tèrmica L'energia solar és sens dubte el futur energètic del nostre món. És una energia renovable i neta a més de gratuïta, de la qual en podem gaudir a qualsevol lloc. L'energia solar Tèrmica és una energia que ens permet obtenir aigua calenta per a la nostra vivenda, negoci, piscina, i tambe serveix com a ajuda per a la nostra calefacció en cas de disposar de terra radiant, aconseguint així un estalvi en la nostra factura, ja que tota l'aigua que ens calenti amb el sol no caldrà que ens la calenti la nostra caldera o calentador. Com funciona L’energia solar tèrmica aprofita l’energia radiant que prové del Sol per escalfar l’aigua que circula a través dels captadors solars aprofitant l’efecte hivernacle, les característiques selectives de la coberta i de la superfície absorbidora. Entre l’entrada i la sortida d’aigua al seu pas pels panells es produeix un salt tèrmic energèticament aprofitable. La instal·lació està composta pel circuit primari, circuit tancat que passa pel camp de captadors i per on circula una barreja d’aigua i fluid anticongelant per evitar gelades; el secundari, circuit d’aigua potable apta per consum que s’emmagatzema en l’acumulador solar en models unifamiliars, des d’on es distribueix fins els diferents punts de consum quan així ho indica la demanda; i el bescanviador, que és l’element que separa físicament ambdós circuits i que permet la transferència de calor entre ells. Obligatorietat segons el codi tècnic de l'edificació El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) és el marc normatiu espanyol que regula les exigències bàsiques dels edificis, incloses les seves instal·lacions, i determina l’obligatorietat d’incorporar sistemes de captació solar tèrmics en tots aquells edificis de nova construcció o que hagin de ser rehabilitats, on existeixi un consum d’aigua calenta sanitària o climatització de piscines cobertes. El Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya també estableix la necessitat d’incorporar en edificis de nova construcció o que hagin de ser rehabilitats, un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament energia solar tèrmica a baixa temperatura amb una contribució mínima en funció de les zones climàtiques establertes. Biomassa El terme biomassa es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial. L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes verdes i transformada en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules. Aquesta energia pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal. L’energia acumulada a la biomassa pot ser alliberada sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic. L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul. Per a la combustió de la biomassa tenim varis sistemes utilitzables segons les seves necessitats, així podem tenir tant calderes per a calentar l'aigua de la nostra calefacció com estufes on calentarem l'estancia on estroba situada l'estufa ja que aquestes incorporent un ventilador per a facilitar la circulació de l'aire
Antenes de televisió Amb l'arribada de la nova televisió digital terrestre s'ha obert un ventall de possibilitats per a l'usuari final molt ampli. Per a una correcta recepció de la senyal és necessàri actualitzar tant la seva antena com els diferents elements de què consta la seva instal·lació. Amb el nou sistema digital la senyal que, arriba codificada, ha de tenir unes qualitats determinades pel contrari el seu receptor de TDT no serà capaç de decodificar aquesta senyal i no podrà visualitzar correctament la televisió. És per aquest motiu que la nostra empresa posa a la seva disposició la nostra gran experiència en aquest sector i estarem encantats de solucionar-li qualsevol problema que pugui tenir en la seva instal·lació ja sigui una vivenda unifamiliar com una comunitat de propietaris. Treballs que realitzem Instal.lacions d'Antenes Terrestres i Antenes Via Satèl·lit tant individuals (particulars) com col.lectives (blocs d'habitatges, urbanitzacions). Instal·lació i reparació de tot tipus de porters, individuals o en comunitat. Instal·lació nova o reordenació de l'antiga, de porter a videoporter sense substituir cablejat. Més ràpid i més econòmic en servir els cables antics. Gran varietat en models i colors. Instal lació i reparació de videoporters amb tecnologia digital, en blanc i negre o color. Instal.lem les millors marques. Reparacions de monitors i plaques. Reposem instal.lacions de porters antigues amb només intèrfons per videoporters sense substituir cablejat. Controls d'accés de vehicles i persones, i controls de presència.
En l'actualitat, la climatització ha passat de ser un confort afegit, a una necessitat imperiosa, tant en l'àmbit familiar com laboral. Amb les noves màquines Inverter que poden estalviar fins a un 30% d'energia vostè podrà disposar del millor confort sense tenir una gran despesa del seu pressupost anual. Treballs que realitzem: Instal.lacions individuals, per a vivendes, locals, oficines. Equips autònoms d'expansió directa, compactes, splits, multi-splits de refrigeració o fred-calor (bomba de calor) estàndard o inverter. Sistemes centralitzats per a edificis o complexos urbanístics (oficines, hotels, centres comercials, hospitals, complexos esportius, piscines climatitzades, edificis industrials). Reparació d'averies.
Tota instal·lació necessita un manteniment per al seu correcte funcionament i per a que la seva vida útil sigui la més llarga possible. Aquest manteniment es pot fer voluntàriament però també hi ha una sèrie de normatives que obliguen a què determinades instal·lacions tinguin uns manteniments obligatoris amb els seus respectius contractes. Dins dels manteniments obligatoris existeixen els següents: Manteniments elèctrics (per a instal·lacions o comunitats de mes de 100 kilowats, o per a totes les instal·lacions que van necessitar inspecció inicial). Manteniments d'instal·lacions tèrmiques ens els edificis (per a tota instal·lació de calefacció o climatització, ja siguin vivendes, locals o fàbriques). En la nostra empresa també els hi oferim aquests serveis amb la maxima eficàcia possible i amb uns preus més que competitius. Manteniments elèctrics Què cal fer per al seu manteniment? Determinades instal·lacions elèctriques s'han de fer revisar i inspeccionar. En funció del tipus del local, els titulars han de contractar el manteniment amb empreses instal·ladores autoritzades i la inspecció periòdica amb entitats d'inspecció i control. Vegeu més informació sobre inspecció de les instal·lacions. Revisions de les instal·lacions Els titulars d'instal·lacions elèctriques subjectes a inspeccions periòdiques han de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora de la categoria que correspongui i que estigui degudament inscrita, i han de disposar d'un llibre de manteniment que ha de contindre, com a mínim, el registre i el resultat de les revisions i inspeccions corresponents. L'empresa instal·ladora ha d’efectuar una revisió de la instal·lació quan es signi el contracte. També ha d’estendre un dictamen de reconeixement, signat per una persona amb carnet individual identificador d'instal·lador autoritzat de l'empresa, on s’ha d’assenyalar la conformitat de la instal·lació amb el reglament electrotècnic per a baixa tensió que hi sigui aplicable, o bé les modificacions que cal fer quan –al seu criteri– no ofereix les garanties de seguretat degudes. Les següents revisions i l’emissió del dictamen de reconeixement s’han de fer, com a mínim, anualment. Inspeccions periòdiques Són objecte d'inspeccions periòdiques, cada cinc anys, totes les instal·lacions elèctriques de baixa tensió que van requerir inspecció inicial, i també les instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència màxima admissible inferior o igual a 5 kW; també ho són, cada deu anys, les comunes a edificis d'habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW. Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d'instal·lacions d'energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica. Manteniment d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) Amb l'entrada en vigor de la nova normativa referent a la climatització dels edificis(RITE), va entrar en vigor la obligatorietat de que tota calefacció ha d'estar legalitzada (inscrita en el departament d'indústria) i a més a de passar una revisió anual tenint de complir unes condicions especificades en el butlleti IT-6. Aquesta revisió no és gaire complexa quan es tracta d'una vivenda on disposem d'una sola caldera sent una mica més complex quan es tracta d'una vivenda on tenim calefacció, aire condicionat i plaques solars. En aquesta pàgina de la generalitat podran trobar l'impres i l'explicació corresponent a la normativa: http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_83730182_1.pdf Preguntes freqüents Tinc una caldera a casa, estic obligat a tenir un contracte de manteniment amb un servei tècnic oficial o amb una empresa distribuïdora? No, tant els serveis tècnics oficials com les empreses distribuïdores ofereixen el servei de disposar d'un contracte de manteniment però en instal·lacions de menys de 70 kw no és obligatori teni-lo. Segons la normativa exigent per a poder realitzar el manteniment de qualsevol instal·lació tèrmica l'empresa que el realitzi ha de disposar del carnet d'instal·lador i estar registrat en el registre d'empreses instal·ladores-mantenedores de la Generalitat. És per aquest motiu que nosaltres els oferim la posiblitat d'oferir-los-hi el servei de manteniment de la seva instal·lació sense haver de firmar cap tipus de contracte amb nosaltres. Si tinc el servei que ofereixen les empresses distribuÍdores que es diu "servigas" i me'l trec després no hem realitzaran les inspeccions de gas corresponents? No, el contracte del servei de "servigas" és un contracte per a realitzar el manteniment de la seva calefacció, aquest contracte sol tenir un cost anual d'uns 120 euros l'any, però aquest contracte no inclou la inspecció peròdica de gas que obliga la llei a realitzar per part del seu distribuïdor. Aquesta inspecció és obligatòria (cada 4 anys) simplement pel fet de disposar de gas i les companyies no poden cobrar per a fer-li la inspecció. Si no tinc cap contracte de manteniment quan s'espatlli la caldera no la podré arreglar? No, des de la nostra empresa els oferim aquest servei i en el cas que vostè o desitgi també podra trucar a un servei tècnic oficial sense tenir la necessitat de tenir contractat el servei de manteniment.
En l'actualitat, la climatització ha passat de ser un confort afegit, a una necessitat imperiosa, tant en l'àmbit familiar com laboral. Amb les noves màquines Inverter que poden estalviar fins a un 30% d'energia vostè podrà disposar del millor confort sense tenir una gran despesa del seu pressupost anual. Treballs que realitzem: Instal.lacions individuals, per a vivendes, locals, oficines. Equips autònoms d'expansió directa, compactes, splits, multi-splits de refrigeració o fred-calor (bomba de calor) estàndard o inverter. Sistemes centralitzats per a edificis o complexos urbanístics (oficines, hotels, centres comercials, hospitals, complexos esportius, piscines climatitzades, edificis industrials). Reparació d'averies.